TL-Elektronic - Dělá vaše létání bezpečnější

Newsletter


TL elektronic Autorská práva

TL elektronic vás opravňuje ke kopírování dokumentů publikovaných TL elektronic na veřejné internetové síti pro osobní nebo nekomerční použití pouze tehdy, pokud máte pro všechny kopie těchto dokumentů vyhrazená veškerá autorská práva a další vlastnická práva zde obsažená. Pokud není výslovně stanoveno, nic obsažené v tomto odstavci nelze vykládat jako udělení jakékoli licence či práva podle jakéhokoli autorského práva TL elektronic. Žádné materiály které jsou k dispozici na webu TL elektronic mohou být ukládány, přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně, ale ne pouze elektronicky, mechanicky, skenováním, kopírováním či zaznamenáváním) bez předchozího písemného souhlasu společnosti TL elektronic


Ochranné známky a Prohlášení o duševním vlastnictví

TL elektronic, TL elektronic logo a všechny názvy produktů, které jsou uvedeny na našich webových stránkách patří mezi ochranné známky a nebo servisní značky ve vlastnictví TL elektronic, nebo jejích dceřiných společností nebo poboček, a žádné ochranné známky nebo ochranné známky pro služby nebo jiné licence jsou uděleny v souvislosti s materiály obsaženými na některé z internetových stránek TL elektronic.

Nic zde obsažené nesmí být vykládáno jako udělení, vyvozením nebo jinak žádnou licencí na jakýkoliv patent, ochrannou známku nebo jiné právo duševního vlastnictví TL elektronic ani žádné třetí strany. TL elektronic neposkytuje žádné záruky, že jakékoli použití informací obsažených na těchto webových stránkách nebude porušovat žádné takové patenty, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví TL elektronic ani žádné třetí strany.


Obecné právo

Pokud byste se rozhodli reagovat na internetových stránkách TL elektronic na informace (s výjimkou osobních údajů, kterými se zabývá Internet Privacy Policy), formou otázek, připomínkami nebo návrhy týkající se obsahu internetových stránek TL elektronic, tyto informace musí být považované za důvěrné a TL elektronic nebude mít povinnosti jakéhokoli druhu. Tyto informace můžou být volně reprodukovány, používány, zveřejňovány a distribuovány bez omezení. TL elektronic může svobodně používat jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v těchto informacích k jakémukoli účelu včetně na vývoje, výroby a uvádění na trh výrobků obsahujících tyto informace.

TL ELEKTRONIC NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO JAKÉKOLI POVAHY, POKUD JDE O INFORMACE NEBO VÝROBEK, KE KTERÉMU SE VZTAHUJÍ. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat typografické nepřesnosti.

Za žádných okolností TL elektronic nemůže být odpovědný žádné osobě nebo podnikatelskému subjektu za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo jiné škody na jakékoliv použití těchto internetových stránek nebo jiné internetové stránky, na které je internetový server TL elektronic propojen, včetně, bez omezení, jakékoli ztráty zisku, přerušení podnikání nebo ztrátu programů nebo informací, a to i v případě, že TL elektronic je výslovně upozorněn na možnost vzniku takových škod.